BREASS UIT DONGEN IS DE ADVISEUR GERICHT OP FINANCI╦LE DIENSTEN IN DE PARTICULIERE- EN ZAKELIJKE MARKT.

BreAss > Financiële diensten > Nieuws

Terug naar het overzicht
vrijdag 02 november 2012

afspraken regeerakkoord VVD-PvDA


VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen en de diepe overtuiging dat ons land de komende jaren een stabiel en daadkrachtig kabinet nodig heeft om hiervoor kracht en energie vrij te maken. Als volkspartijen met steun in brede lagen van de bevolking zien wij het als onze opdracht om bruggen te slaan. Tussen Den Haag en de samenleving. Tussen stad en landelijk gebied. Tussen rijk en arm. Tussen jong en oud. Tussen hoog- en laagopgeleiden. Tussen mensen die in elke verandering een uitdaging zien en mensen die vooral bezorgd naar veranderingen kijken.
Bruggen slaan, Regeerakkoord VVD – PvdA, 29-10-2012


Regeerakkoord Rutte II
Het regeerakkoord van VVD en PvdA slaat weliswaar bruggen, maar hakt er ook flink in. Het akkoord kenmerkt zich door bezuinigingen, hervormingen én investeringen.

Verwacht werd dat de herziening van de hypotheekrenteaftrek het meeste rumoer zou veroorzaken, maar het verzet richt zich vooral op de hervorming van de zorgpremie. De kans is dan ook klein dat het huidige voorstel ongewijzigd aan het parlement wordt gepresenteerd.

Er wordt bijna €23 miljard bezuinigd. Door investeringen bedragen de bezuinigingen ca. €15 miljard ofwel €1.000 per Nederlander. Tot 2017 komt de economische groei gemiddeld uit op 1,25% per jaar i.p.v. de nog op Prinsjesdag geraamde 1,5%. De komende 4 jaar is er per saldo geen groei van de consumptie door particulieren.

De werkloosheid stijgt door het regeerakkoord met 0,9% en komt in 2017 uit op 5,75%.

Begroting
In 2017 wordt per saldo een begrotingsgat van €15 miljard gedicht. Het begrotingstekort gaat van -2,6% in 2013 naar -1,5% in 2017.
In 2017 bedraagt de staatsschuld 70,6% van het bbp. In 2013 is dat 71,3% van het bbp.
In 2017 komt het begrotingstekort uit op 1,5%.


Zorg
De zorgtoeslag wordt vanaf 2014 afgeschaft.
De zorgpremie en het eigen risico worden inkomensafhankelijk.
De zorgpremie gaat van gemiddeld €1.280 per jaar naar gemiddeld €255 per jaar. Deze loopt weer op tot €400 in 2017. Daarnaast wordt een inkomensafhankelijke premie van 11,1% geheven vanaf het wettelijk minimumloon (incl. vakantiegeld) tot 2x modaal (€68.000). Een deel daarvan wordt gecompenseerd door lagere belastingtarieven. Deze maatregel roept nu al zoveel verzet op – en heeft ook geen meerderheid in de Senaat – dat de kans op aanpassing groot is.
De restitutiepolis verdwijnt uit het basispakket. Wel is deze mogelijk via een aanvullende verzekering.
In de langdurige zorg moeten mensen veel meer zelf betalen.
De AWBZ is geen recht meer, maar wordt een (sterk versoberde) voorziening.
Er komt geen liggeld voor het ziekenhuis.
Er komt geen eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg.
Vanaf 2015 komt er extra geld voor meer wijkverpleegkundigen.
Zonder verwijzing huisarts naar spoedeisende hulp kost €50.
Midden- en hogere inkomens verliezen hun recht op huishoudelijke hulp.


Woningmarkt
De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 voor inkomens in de hoogste belastingschijf –ook voor bestaande gevallen – in 28 jaar jaarlijks met 0,5% teruggebracht tot maximaal 38%.
De rente op restschuld bij verkoop wordt maximaal 5 jaar aftrekbaar, tot en met 2017.
Voor nieuwe gevallen is er alleen renteaftrek als er annuïtair wordt afgelost.
De overdrachtsbelasting blijft 2%.
De startersfaciliteit van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland wordt uitgebreid. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten (koopsom + bijkomende kosten) en het bedrag dat maximaal geleend kan worden volgens de NHG-normen. Over de Starterslening hoeft de eerste 3 jaar geen rente en aflossing betaald te worden.
De huren stijgen: voor inkomens tot €33.000 jaarlijks met 1,5% plus inflatie, voor inkomens tussen de €33.000 en €43.000 jaarlijks met 2,5% plus inflatie en voor inkomens vanaf €43.000 jaarlijks met 6,5% plus inflatie (zonder bovengrens voor de huurhoogte).
De maximale huurprijs is 4,5% van de WOZ-waarde van de woning (geldt niet voor inkomens vanaf €43.000). Het puntenstelsel wordt afgeschaft.
De huurtoeslag blijft intact.


Financiële sector
Er komt een verplichte bankierseed met strenge sancties bij overtreding.
AFM en DNB screenen niet alleen topbankiers, maar ook bankmedewerkers verantwoordelijk voor transacties met hoge risico’s.
ABN Amro kan pas terug naar de markt als de financiële sector stabiel is.
De bonus binnen de financiële sector wordt maximaal 20% van de vaste beloning.
De assurantiebelasting gaat per 01-04-2013 van 9,7% naar 21%. Het 21%-tarief geldt voor alle premies die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 31-03-2013, ongeacht wanneer deze premies betaald zijn. Heeft de premie betrekking op beide periodes, dan moet de premie pro rata gesplitst worden over beide periodes.
De kosten van advies over een lijfrentepolis of -rekening en een AOV zijn per 01-01-2013 niet meer aftrekbaar.


Belastingen
Het hoogste belastingtarief van de inkomstenbelasting gaat op termijn van 52% naar 49%. De 3de schijf gaat in 2014 van 42% naar 38%.
Het hoge btw-tarief blijft 21%.
De assurantiebelasting gaat per 01-04-2013 van 9,7% naar 21%.
Werkgevers moeten meer sociale premies betalen.
Er komt een verhuurdersbelasting.
De arbeidskorting stijgt vanaf 2014 jaarlijks met €125 tot €500 in 2017.
De overdrachtsbelasting blijft 2%.
Bonussen in de financiële sector worden wettelijk vastgelegd op 20% van het vaste salaris.
In 2015 komt er een winstbox om de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers te verminderen.


Sociale zekerheid
Voor ontslag is per 01-07-2014 een preventieve ontslagtoets in de vorm van een adviesaanvraag bij het UWV verplicht. De route via de kantonrechter vervalt. De rechter kan achteraf beoordelen of de UWV-toets goed is uitgevoerd.
Alleen recht op ontslagvergoeding bij onterecht ontslag of aan de werkgever te wijten.
Ontslagvergoeding daalt naar een half maandsalaris per dienstjaar en is gemaximeerd op €75.000.
De maximale duur van de WW-uitkering (nu 38 maanden) wordt 2 jaar. Het 1ste jaar is gerelateerd aan het laatstverdiende loon, het 2de jaar aan 70% van het minimumloon. In de eerste 10 jaar bouwen werknemers 1 maand WW-recht per jaar op, daarna een 0,5 maand per jaar. Al opgebouwd arbeidsverleden wordt, binnen de nieuwe grenzen, gerespecteerd.
Voor ontslagen 55-plussers geldt de Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (IOW). Na hun WW-uitkering hebben werkloze 55-plussers recht op een vervolguitkering van doorgaans 70% van het minimumloon tot het 65ste jaar. Daarbij geldt geen partner- of vermogenstoets. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) vervalt in 2014.
De ANW krijgt voor nieuwe gevallen vanaf 01-07-2014 een maximale uitkeringsduur van 1 jaar.
Vanaf 2015 komt er een verplicht quotum voor bedrijven bij het aannemen van arbeidsgehandicapten. Uiteindelijk moet 5% van het personeel uit arbeidsgehandicapten bestaan. Er geldt een uitzondering voor bedrijven tot 25 medewerkers.
De bijstanduitkering wordt 3 maanden gestaakt als de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd.
De bijzondere bijstand wordt verruimd. Er komt een toeslag op individuele basis.
De vitaliteitsregeling gaat niet door. Voor de al afgeschafte levensloopregeling is er een overgangsregeling. Wie eind 2011 €3.000 of meer had gespaard, kan onder de bestaande voorwaarden blijven doorsparen. Aanspraken tot €3.000 vallen per 01-01-2013 vrij.
Er komt geen herbeoordeling voor jongeren met een Wajong-uitkering; de verlaging van de uitkering wordt geschrapt.
De verhoging van de vrije ruimte van 0,1% in de werkkostenregeling per 2013 gaat niet door. De vrije ruimte bedraagt per 01-01-2013 dus 1,5% van de fiscale loonsom.


Pensioen
De AOW-leeftijd stijgt tussen 2015 en 2018 met 3 maanden per jaar en daarna met 4 maanden per jaar. In 2018 komt de AOW-leeftijd op 66 jaar, in 2021 op 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 t/m 65 jaar met een laag inkomen. Vanaf 2021 (AOW-leeftijd 67 jaar) kunnen werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar zo gemiddeld 1,5 jaar eerder met pensioen zonder erop achteruit te gaan. De doorwerkbonus geldt voor inkomens van 90% tot 175% van het wettelijk minimumloon.
Er komt een regeling voor mensen die in VUT of prepensioen zitten en te maken krijgen met de verhoogde AOW-leeftijd.
Per 01-07-2014 krijgen AOW’ers die samen met hun jonger partner een totaalinkomen hebben vanaf €50.000 (excl. AOW) geen partnertoeslag. De partnertoeslag vervalt in z’n geheel per 2015.
De fiscale norm voor pensioenopbouw wordt gebaseerd op middelloon i.p.v. eindloon. De norm komt te liggen op 70% van het gemiddeld verdiende loon. Hierdoor wordt het opbouwpercentage verlaagd met 0,4%. Voor eindloonregelingen bedraagt per 01-01-2014 de maximale jaarlijkse pensioenopbouw dan 1,5% en voor middelloonregelingen 1,75%. De maximale opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen nemen evenredig af. Hierdoor moeten ook voor beschikbare-premieregelingen nieuwe staffels gepubliceerd worden.
Inkomens boven €100.000 mogen niet langer pensioenpremies fiscaal aftrekken.
De voorschotregeling gaat definitief niet door.
Samenwonende AOW’ers krijgen nu 140% van het wettelijk minimumloon, gehuwde AOW’ers krijgen 100% van het wettelijk minimumloon. Per 01-01-2015 wordt dit voor beide groepen 100% van het wettelijk minimumloon.
De in de Miljoenennota aangekondigde bezuiniging op de tegemoetkoming bovenop de AOW (ter compensatie van koopkrachtverlies) gaat niet door.


Gezinnen
De basisbeurs voor studenten maakt plaats voor een sociaal leenstelsel.
De langstudeerboete wordt in 2013 met terugwerkende kracht afgeschaft.
De kinderbijslag wordt in 2013-2015 niet geïndexeerd. De kinderbijslag voor kinderen van 6 t/m 17 jaar gaat in 3 jaar tijd naar het niveau gaat van 0- t/m 5-jarigen (nu: €191,65).
Ouders gaan weer betalen voor schoolboeken.
De ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor levensonderhoud kinderen worden afgeschaft.
De fiscale alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting worden afgeschaft.


Auto
Er komt geen kilometerheffing. Door investeringen in asfalt en de lage economische groei zou de filedruk al beperkt blijven.
Er komt geen forenzentaks.
De MRB-vrijstelling voor oldtimers wordt afgeschaft.
Accijnzen op diesel en lpg gaan per 01-01-2014 omhoog.bron: ftp communicatie


Meer nieuws:
 • 04-07-2024   reisverzekering
 • 27-05-2024   Vrouwen financieel kwetsbaarder
 • 16-12-2023   verplichte WAM verzekering
 • 01-05-2023   verplichte AOV voor ondernemers
 • 08-02-2022   Overlijdensrisicoverzekering
 • 22-09-2021   Nieuwe start door belastingvrije schenking
 • 14-07-2021   De groene kaart wordt wit
 • 14-07-2021   Directe schadeafhandeling
 • 07-07-2021   Help je kind op weg met de levensrente hypotheek
 • 11-03-2021   De levensrente hypotheek
 • 18-11-2020   Vrijstelling overdrachtsbelasting
 • 24-09-2020   overdrachtsbelasting vanaf 2021
 • 31-01-2020   Carbagerun verzekering
 • 29-04-2019   Private Lease
 • 24-03-2019   Maak plaats voor Groen en verdien ÔéČ 100,-
 • 06-02-2019   4 tips voor een veilig wachtwoord
 • 31-01-2019   Gestopt met Roken? Geef het door!
 • 23-08-2018   Claimen emotioneleschade
 • 27-09-2017   Regels voor hypotheken en woning in 2018
 • 22-06-2017   Jouw eerste autoverzekering
 • 26-05-2016   De bijna grootste niet-geliefde heffing
 • 08-01-2016   Landelijke regels schadevrije jaren autoverzekering
 • 15-12-2015   Drones verzekeren, hoe zit dat?
 • 14-12-2015   Ik voel me schuldig, ben ik aansprakelijk?
 • 15-10-2015   Afscheid van de blauwe enveloppe
 • 18-09-2015   wijzgingen zorgverzekering 2016
 • 18-09-2015   Prinsjesdag 2015
 • 04-09-2015   Kies je voor een OVI of een SVI?
 • 11-05-2015   Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)
 • 09-04-2015   Bedrijfsschadeverzekering en Milieuschadeverzekering
 • 18-02-2015   Verkoop SNS / Reaal
 • 09-02-2015   Levensloopregeling 2015
 • 29-01-2015   Belastingaangifte over 2014
 • 21-01-2015   Vervallen kinderregelingen in 2015
 • 15-01-2015   ZZP 'er verplichten tot pensioen
 • 02-10-2014   Maatregelen voor de eigen woning belastingplan 2015
 • 02-10-2014   Maatregelen voor de particulier belastingplan 2015
 • 17-09-2014   Veranderingen belasting voor kinderen en ouders 2015
 • 25-08-2014   Verzekeraars zetten het mes in de inboedelverzekering
 • 08-08-2014   Erven van de ouderlijke woning Deel II
 • 28-07-2014   Afschaf aftrek kinderalimentatie
 • 28-07-2014   Erven ouderlijke woning deel I
 • 10-06-2014   Aanpassen schadevrije jaren beleid
 • 27-05-2014   Vrije advocaatkeuze rechtsbijstand
 • 27-05-2014   Erfenis steeds vaker geweigerd
 • 26-05-2014   Vlucht vertraagd? Geld terug!
 • 15-05-2014   Rijbewijs voor bestuurder landbouwvoertuigen
 • 14-04-2014   NN past AOV aan
 • 21-02-2014   Kinderen cashen met spaarrekening
 • 14-01-2014   Nationale Nederlanden wint Gouden Spaarrente 2013
 • 17-12-2013   Sluit reisverzekering niet te snel bij reisbureau
 • 16-12-2013   Renteaftrek 2 woningen verlengd
 • 06-12-2013   Stamrechtvrijstelling afgeschaft: de stand van zaken
 • 06-11-2013   Meer hypothecaire leenruimte
 • 26-10-2013   Elke dag 250 inbraakpogingen
 • 26-10-2013   belastingvrij schenken tot € 100.000,-
 • 21-10-2013   Het begrotingsakkoord 2013
 • 21-10-2013   Kabinet verlengt crisimaatregelen woningmarkt
 • 16-10-2013   Wil je weten of je gezond leeft
 • 12-09-2013   Hypotheek en verhuur van de woning
 • 12-09-2013   Oldtimertarief wordt steeds moelijker vindbaar
 • 12-09-2013   Aantal kindregelingen wordt fors verminderd
 • 12-09-2013   Het waarborgfonds : schadezonderdader.nl
 • 12-09-2013   Schade moet op minderjarige verhaald kunnen worden
 • 12-09-2013   10 jaar BreAss
 • 08-07-2013   Vlucht vertraagd? Geld terug!
 • 08-07-2013   Aanrijding in het buitenland?
 • 08-07-2013   Zinloos Geweld Verzekering
 • 08-07-2013   Regels tijdelijke verhuur versoepeld
 • 28-06-2013   Hoe zit het met medische kosten tijdens vakantie
 • 24-06-2013   Webwinkels groeien hard net als Cybercrime!
 • 24-06-2013   Verbouwingshypotheek niet aftrekbaar
 • 07-06-2013   reis & annulering door hoog water / overstroming
 • 07-06-2013   keerpunt woningmarkt bereikt
 • 05-04-2013   Overlijdensrisicoverzekering voor 50+ met gegarandeerde acceptatie
 • 04-04-2013   Meer woningverkopers met restschuld
 • 02-04-2013   Spaar verstandig
 • 15-03-2013   Bezwaar WOZ waarde?........ Check de WOZ-korting app
 • 15-03-2013   Sneller zekerheid over belastingaanslag
 • 15-03-2013   Een goede start van het motorseizoen
 • 15-03-2013   Huursverhoging op basis van inkomen
 • 27-02-2013   BTW verlaging
 • 21-02-2013   Vrij op Reis derde plaats in test Consumentenbond
 • 21-02-2013   Gevolgen autoverzekering niet betalen vaak onderschat
 • 17-01-2013   Meer bijtelling bij meer privékilometers
 • 17-01-2013   Heeft u een kapitaalverzekering?
 • 17-01-2013   Gemiddelde spaarrente lager dan 2 procent
 • 21-12-2012   Sparen voor pensioen is populair
 • 21-12-2012   2012: Bedroevend jaar voor de spaarder
 • 07-12-2012   Voorkom extra belasting bij uw hypotheek
 • 30-11-2012   Wijzigingen toeslagen 2013
 • 30-11-2012   Duizende foute brieven belastingdienst
 • 22-11-2012   Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting tot 40 jaar
 • 21-11-2012   Premies zorg 2013 bekend
 • 21-11-2012   OZB volgend jaar omhoog terwijl de WOZ daalt
 • 02-11-2012   afspraken regeerakkoord VVD-PvDA
 • 02-11-2012   Ontslagen?
 • 05-10-2012   Assurantiebelasting fors omhoog!
 • 27-09-2012   Zorgverzekering 2013
 • 13-08-2012   Reis app
 • 21-06-2012   Eigen risico zorg 2013
 • 03-01-2012   Banksparen voor de oude dag

 • © 2024 BreAss | Disclaimer & Privacy